De passie van Gert Verhoef en Michel Hoogstraten voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking bracht hen in de zomer van 2009 op het geweldige idee om een eigen zorginstelling voor deze doelgroep op te richten. Na het nodige overleg besloten ze ervoor te gaan en de slogan “Droom niet je leven, maar leef je dromen” waar te gaan maken: de oprichting van “ZOMO” was daarmee een feit.

Missie en visie

De missie van Stichting ZOMO Wonen en Dagbesteding is het leveren van kwalitatieve zorg en ondersteuning aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking in een warme en huiselijke leefomgeving en met een zinvolle dagbesteding.

“ZOMO” staat voor: Zelfredzaamheid met Ondersteuning in een Mensgerichte Organisatie. Met deze naam wordt de essentie van de visie van de organisatie mooi samengevat. De visie van Stichting ZOMO Wonen en Dagbesteding is als volgt: ZOMO streeft naar een zo’n laag mogelijke vorm van bureaucreatie, goede communicatie en zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning door respect voor de cliënt en hun vertegenwoordigers en het geven van professionele begeleiding.

Om deze visie te realiseren zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Inspraak van cliënten, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers is van wezenlijk belang. ZOMO geeft de cliënt wat is afgesproken en is daarop aan te spreken.
  • Géén onnodige protocollen en administratieve lasten op de werkvloer die kunnen afleiden van het uitgangspunt: “Iedereen verdient aandacht en respect”. Het gaat om de mens en niet om het papier.
  • Binnen ZOMO is de cliënt een klant, waarbij zijn of haar tevredenheid over de zorg en de aanpak bepalend is voor het succes. De zorg vraagt om een klantgestuurde benadering met als doel het behalen van een maximale cliënttevredenheid en het bevorderen en behoud van zelfredzaamheid.
  • Géén uitstraling van een instelling, maar van een warme huiselijke woonplek           met sfeer en gezelligheid. Net als thuis.
  • Bewoners en begeleiders moeten zichzelf kunnen zijn in een familiaire setting, geborgenheid en veiligheid, met ruimte voor de groep en voor het individu. Een gezin, net als thuis.
  • Naast wonen moet er ruimte zijn voor hobby’s, sport, recreatie en uitjes.
  • Het zorgpersoneel vervult de rol van de alternatieve vader en moeder in het huis. Daar hoort professionaliteit, verantwoordelijkheid, oplettendheid en liefdevolle aandacht bij. Er moet ruimte zijn voor je eigen karakter en persoonlijkheid en beslissingen ter plekke kunnen nemen binnen afgesproken normen, waarden en uitgangspunten.
  • Een efficiënte bedrijfsvoering, degelijke zorg- en bedrijfsadministratie en daarmee een gezonde basis voor de continuïteit van kwalitatieve zorg en ondersteuning.

Inspraak van cliënten en hun ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers, de kwaliteit van de kleinschalige woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties, de aanwezigheid van zorgouders of betrokken teamleiders en coördinatoren, het enthousiasme en de professionele inzet van de medewerkers voor de cliënten en de afwezigheid van onnodige bureaucratie, maken het verschil.

Door de kleinschaligheid van de woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties kan er flexibel en innovatief ingespeeld worden op de individuele situatie van de bewoners/cliënten.

Er wordt gewerkt vanuit de visie dat iedere cliënt, ongeacht huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, met of zonder lichamelijke of geestelijke beperking, recht heeft op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en met een zinvolle dagbesteding.

Voor een optimale ontwikkeling is een omgeving nodig waar de cliënten zich veilig, geborgen en uitgedaagd voelen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is daarbij een belangrijke pijler. ZOMO verwacht van haar medewerkers dat zij voor de doelgroep deze veilige en liefdevolle omgeving bieden door respect voor de persoon, het geven van oprechte aandacht, ondersteuning in een harmonieuze sfeer, voorbeeldgedrag, uitstralen van natuurlijk gezag, het durven stellen van grenzen/normen en structurerend durven optreden.

Het wonen bij ZOMO moet nagenoeg gelijk zijn aan het wonen thuis. Een plek waar je jezelf mag zijn en rust en sfeer vindt. Bij de dagbesteding gelden in principe dezelfde uitgangspunten, maar dan gericht op het werken. Stimuleren van creativiteit en gezellig collegiaal met elkaar werken op een fijne locatie en met werkzaamheden die je aanspreken. Bij werken hoort ook het ontwikkelen van gepaste discipline, concentratie, trots en focus op met iets nuttigs bezig zijn. De prestatie van het werken als individu en als groep moet zichtbaar zijn. Het werken moet voldoening geven en ergens toe leiden. Dit geldt voor elk mens in een werksituatie en dus ook voor onze doelgroep. Geen hogere wiskunde, maar eenvoud en huiselijkheid gericht op “Wees jezelf en feel good, met respect voor elkaar.”

De verschillende locaties bij ZOMO Wonen en ZOMO Dagbesteding kunnen niet zonder de ondersteuning van het kantoor van ZOMO Zorg, ZOMO Groep en Stichting ZOMO Wonen en Dagbesteding. Vanuit kantoor worden alle noodzakelijke financiële, juridische, beleidsmatige en zorginhoudelijke dienstverlening geboden aan de locaties. Tussen directeur en begeleider zit overal slechts één zorgouder, teamleider of coördinator. Vanuit deze extreem korte lijnen kan ZOMO als geheel zeer snel communiceren en bewegen en houden we de bureaucratie buiten de deur.