ZOMO streeft naar een optimale samenwerking met ouders en bewoners.

Om de inspraak van ouders en bewoners te kunnen waarborgen zijn er twee specifieke overleggen.

Voorheen was er per woonvoorziening een zogenaamde klankbordgroep die 4x per jaar bijeen kwam of zoveel meer als gewenst. Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking getreden. De Wmcz 2018 regelt de medezeggenschap van mensen die zorg krijgen van een zorgorganisatie en deze wet geeft cliëntenraden en organisaties rechten en plichten. Binnen ZOMO Wonen B.V. is ervoor gekozen om de vertegenwoordiging van de cliënten per locatie (‘locatieniveau’) te organiseren door middel van een lokale clientenraad, bestaande uit ouders, wettelijk vertegenwoordigers of gewaarborgde hulp. Daarnaast is er op een overkoepelend niveau (‘concernniveau’) een zogenaamde centrale clientenraad ingesteld, welke wordt gevormd door de voorzitters van de lokale cliëntenraden.

Voor de bewoners is er een zogenaamde bewonersoverleg. Vanuit de bewoners zijn er 3 vertegenwoordigers die samen met het zorgechtpaar per 2 maanden de dagelijkse zaken in en rondom de woonvoorziening bespreken.

Met deze twee gestructureerde overleggen is er de mogelijkheid van een officieel platform waarin zaken besproken kunnen worden. Daarnaast zijn de medewerkers en het zorgechtpaar dagelijks te bereiken voor overleg en afstemming aangaande de persoonlijke situatie van een bewoner.